Stanowisko:

Pedagog, psychoterapeuta, diagnosta, terapeuta INPP (Institute for Neuro-Physiological Psychology)

Doświadczenie:

Doświadczenie w pracy z klientem (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi) zdobyła prowadząc konsultacje, indywidualne zajęcia terapeutyczne oraz organizując warsztaty dla dzieci szkół i przedszkoli z zakresu przeciwdziałania przemocy, radzenia sobie ze stresem, w sytuacji konfliktu, komunikacji, poczucia własnej wartości czy technik uczenia się.

Kurator społeczny w wydziale karnym, przewodząc w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpracując w zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy.

Diagnosta w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wykształcenie:

- absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Szczecińskim, w trakcie jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia
- kurs podstawowy psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Poszerza swoje kwalifikacje w ramach dalszych szkoleń – w trakcie rekrutacji na kurs zaawansowany, superwizje
- licencjonowany diagnosta i terapeuta INPP (Institute for Neuro – Physiological Psychology) dojrzałości neuromotorycznej, czyli skutków niedojrzałości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego widocznymi w trudnościach w uczeniu się, funkcjonowaniu emocjonalnym i zachowaniu. Metoda identyfikuje i ocenia oznaki niedojrzałości neuromotorycznej u dzieci i dorosłych. Wskazaniami do diagnozy (i ewentualnie terapii) metodą INPP mogą być m.in. lęki, choroba lokomocyjna, trudności w nauce (czytania, pisania, matematyki), zaburzenia integracji sensorycznej, problemy w rozwoju mowy i artykulacji, obniżona zdolność koncentracji i utrzymania uwagi, problemy z moczeniem nocnym powyżej 5 -go roku życia, nadaktywność werbalna, zaburzenia koordynacji ruchowej i równowagi, itd. Interwencja terapeutyczna polega na codziennym wykonywaniu indywidulanie dobranych ćwiczeniach ruchowych.

Technika/metoda:

Pracuje metodami dr Svetlany Masgutowej – terapia neurotaktylna, integracja odruchów posturalnych i dynamicznych, archetypy rozwoju ruchowego; jest w trakcie kursu terapii czaszkowo – krzyżowej i Polarity.

Dla kogo:

- psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży, osób dorosłych, par i rodzin

Zakres:

Oferuje wsparcie osobom oczekujących dziecka, będącym w połogu, a także mającym dzieci w każdym wieku rozwojowym, ze szczególnym uwzględnieniem osób sprawujących opiekę nad dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi (niepełnosprawność, choroby przewlekłe, trudności w nauce, zachowaniu czy emocjach).

Oferuje konsultacje, dla osób zmagających się z kryzysem.

Cytat:

Swoje zainteresowania zawodowe kierunkuje wokół psychosomatyki. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach i doświadczeniach własnych w tym zakresie